II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

Kategoria: Gdańsk, Magisterskie, Studia II stopnia

Tagi: II stopnia, Drugiego stopnia, Studia magisterskie, Studia w Gdańsku

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecz­nych):

GDAŃSK

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

Psychopedagogika pracy

NAUCZYSZ SIĘ:

 • samodzielnie rozwiązywać problemy pracownicze
 • organizować zespoły pracownicze i kierować nimi
 • rozwiązywać konflikty i sytuacje potencjalnie konfliktogenne
 • organizować pracę zespołu z uwzględnieniem możliwości, predyspozycji i umiejętności pracowników

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • organizacji, w szczególności na stanowiskach ds. personalnych
 • a także przygotowany będziesz do pełnienia ról kierowniczych

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Podstawy pedagogiki pracy
 • Andragogika – edukacja dorosłych
 • Pedagogika porównawcza
 • Socjologia organizacji
 • Negocjacje w zespole pracowniczym
 • Podstawy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie potencjałem społecznym
Administracja

NAUCZYSZ SIĘ:

 • budżetować i zarządzać podmiotem
 • korzystać z przepisów prawa administracyjnego oraz zasad funkcjonowania instytucji w Polsce i UE

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • służbie cywilnej, będziesz gotowy do pełnienia funkcji kierowniczych
 • administracji rządowej
 • strukturach samorządowych
 • administracji specjalnej
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Socjologia organizacji
 • Procesy demograficzne i polityka ludnościowa w UE
 • Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego
 • Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa narodowego
 • Logistyka
 • Nadzór RIO nad samorządem terytorialnym
 • Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie

NAUCZYSZ SIĘ:

 • samodzielnie rozwiązywać problemy
 • organizować zespoły pracownicze i kierować nimi
 • opracowywać i wdrażać programy zarządzania

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • przedsiębiorstwach i instytucjach integrującego się rynku pracy UE, jako menadżer, prowadzić działalność gospodarczą

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Procesy demograficzne i polityka ludnościowa w UE
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa narodowego
 • Logistyka
 • Marketing i badania marketingowe
 • Negocjacje w biznesie
 • Przedsiębiorczość gospodarcza
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie strategiczne
Finanse i rachunkowość

NAUCZYSZ SIĘ:

 • stosować instrumenty finansowe w zarządzaniu
 • prowadzić rachunkowość i sprawozdawczość w działalności gospodarczej
 • przeprowadzać analizy ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • działach finansowo-księgowych różnych firm
 • instytucjach finansowych
 • administracji publicznej

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Analiza i diagnostyka ekonomiczna przedsiębiorstw
 • Finanse międzynarodowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Negocjacje w biznesie
 • Nowoczesne kierowanie ludźmi
 • Przedsiębiorczość gospodarcza
 • Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych
 • Rewizja sprawozdań finansowych
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Zarządzanie inwestycjami

Umiejętności

Absolwent studiów magisterskich na kierunku administracja zdobędzie umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Będzie przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej.

Możesz pracować w:

 • administracji rządowej
 • strukturach samorządowych
 • administracji specjalnej
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami UE.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Zasady ustroju politycznego państwa
 • Postępowanie sądowoadministracyjne
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
 • System ochrony prawnej w UE
 • Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
 • Publiczne prawo konkurencji
 • Prawo karne skarbowe
 • Przygotowanie projektów do UE
 • Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska
 • Prawo wyznaniowe

Opłaty za studia

Opłaty za studia (czesne) na kierunku administracja, drugiego stopnia.

Poniżej przedstawiono opłaty w bieżącym roku akademickim. Pełna informacja o opłatach za studia (wszystkie kierunki studiów, wszystkie lata akademickie począwszy od 2019/2020) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w "Menu Przedmiotowym / Opłaty za studia i studia podyplomowe".

Studia niestacjonarne

miesięcznie:
5 rat w semestrze
400 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
340 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.000 zł
 
 
 

e-Learning

miesięcznie:
5 rat w semestrze
380 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
320 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
1.900 zł
 
 
 

Studia niestacjonarne

miesięcznie:
5 rat w semestrze
430 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
360 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.150 zł
 
 
 

e-Learning

miesięcznie:
5 rat w semestrze
410 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
350 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.050 zł
 
 
 

Nasi studenci mają do dyspozycji szereg stałych zniżek w opłatach za studia. Korzystają też ze stypendiów o charakterze zarówno socjalnym, jak i za wyniki w nauce.
Kliknij niżej i czytaj więcej.

  Zniżki   Stypendia

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

 • 70 zł od absolwentów GSW (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
 • 100 zł od pozostałych osób.

Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz kierunek studiów (i filia jeżeli rekrutacja do filii).

Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

 • Informator na studia
 • Ulotka dotycząca zniżek
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

Ankiety osobowe na studia do pobrania w zakładkach dotyczących zapisów na studia:

  Logotypy GSW do pobrania