Pomoc materialna z budżetu państwa

W Gdańskiej Szkole Wyższej świadczenia stypendialne przyznawane są w oparciu o Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, wprowadzony na podstawie art. 95 ustawy [1]. Regulamin ustala szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń, wzory dokumentów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta Gdańskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Gdańsku.

Świadczenia mogą być udzielone w formie: (a) stypendium socjalnego; (b) stypendium dla osób niepełnosprawnych; (c) zapomogi; (d) stypendium rektora.

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie do:

  1. 20 października w semestrze zimowym;
  2. 20 marca w semestrze letnim;
  3. 20 dnia każdego miesiąca – w trakcie trwania semestru.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

  • pocztą tradycyjną na adres siedziby uczelni lub właściwego wydziału zamiejscowego, lub
  • korzystając ze skrzynki podawczej znajdującej się w budynku siedziby GSW w Gdańsku, lub
  • w dziekanatach właściwych wydziałów zamiejscowych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.)

Biuletyn Informacji Publicznej GSW
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa wraz z wyjaśnieniami i wszystkimi załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod poniższym przyciskiem oraz linkiem:
https://bip.gsw.gda.pl/p,18,swiadczenia-stypendialne

  Link do informacji o świadczeniach stypendialnych w BIP GSW

Decyzje stypendialne w semestrze zimowym 2021/2022

Komisja stypendialna GSW przyznała świadczenia na semestr zimowy 2021/2022. Każda z osób, które złożyły wnioski, otrzyma w terminie do 30 listopada br. decyzję stypendialną (pozytywną bądź odmowną). Decyzje te (w podpisanych plikach PDF) będą rozsyłane mailowo na adresy wskazane we wnioskach.

Jednocześnie informujemy, że ze względów bezpieczeństwa Państwa danych, nie będziemy publikować list decyzji stypendialnych na stronie internetowej uczelni (po zalogowaniu), jak to miało miejsce dotychczas.

Przelewy stypendium za październik i listopad 2021 r. będą wykonywane w tygodniu 29.11-03.12.2021.

Ubezpieczenia NNW/OC Student

Informujemy, że nasza uczelnia otrzymała ofertę ubezpieczenia indywidualnego tzw. NNW Student. Poniżej przedstawiamy możliwość zakupu ubezpieczenia z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA dostępne wyłącznie na niżej podanej stronie internetowej (z opcją zakupu OC Student, czyli "Odpowiedzialność cywilna deliktowa studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk").

Oferta indywidualnego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl dla studentów, doktorantów i słuchaczy do pobrania w pliku PDF (niżej).

Pod poniższym linkiem każdy może samodzielnie wybrać zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom.

  Link do strony internetowej: www.bezpieczny.pl/04970

Korzystanie z powyższego linku umożliwia zakup indywidualnego ubezpieczenia NNW/OC Student z 10% zniżką (dedykowany kod opiekuna 04970 gwarantuje 10% rabatu składki).

Linki dotyczące ubezpieczenia (linki powodują otwarcie nowego okna):

W sprawie pytań dotyczących ubezpieczeń prosimy o kontakt z opiekunem (przedstawicielem Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA):
Joanna Karczewska, tel. 604 055 358.

Rozdział "Ubezpieczenia NNW/OC Student" opracowano na podstawie informacji otrzymanych od opiekuna ubezpieczeniowego.

AttachmentSize
PDF icon Oferta_student_04970 (20211013).pdf748.77 KB

Ostatnie komunikaty dotyczące Kwestury (opłaty, stypendia)