II stopnia

Studia II (magisterskie), zaoczne, 3 lub 4 semestry, stopnia prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich)

Kategoria: Gdańsk, Magisterskie, Studia II stopnia

Tagi: II stopnia, Drugiego stopnia, Studia magisterskie, Studia w Gdańsku

Kierunek 'zarządzanie i inżynieria produkcji' oceniony pozytywnie

Polska Komisja Akredytacyjna w dniach 26-27 lutego 2021 r. przeprowadziła wizytację kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" na Wydziale Nauk Inżynierskich. W dniu 16.07.2021 r. otrzymaliśmy wyniki wizytacji. Z satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że otrzymaliśmy ocenę pozytywną!

Czytaj cały tekst

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 3 lub 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich):

GDAŃSK

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

NAUCZYSZ SIĘ: zarządzać systemami logistycznymi w podmiotach gospodarczych / budować struktury organizacyjne dla zadań
logistyki zarówno w firmach produkcyjnych, jak i TSL.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: podmiotach TSL na stanowiskach kierowniczych / firmach komunikacji miejskiej / centrach logistycznych.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Ekologistyka
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Utrzymanie i eksploatacja pojazdów
 • Zarządzanie łańcuchami logistycznymi
 • Infrastruktura logistyczna
 • Organizacja logistyki w podmiotach gospodarczych
 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Nowoczesne kierowanie ludźmi
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

NAUCZYSZ SIĘ: metod pozyskiwania energii niekonwencjonalnej / rodzajów urządzeń służących do pozyskiwania energii / analizować
koszty pozyskiwania energii odnawialnej / określać opłacalność inwestycji związanej z energią odnawialną / zasad wykonania
audytu energetycznego budynków / stosować narzędzia do analizy termicznej obiektów.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: podmiotach gospodarczych produkcyjnych branży odnawialnych źródeł energii / organizacjach zajmujących
się odnawialnymi źródłami energii / prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie termomodernizacji obiektów
budowlanych.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Ekoenergetyka
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Wymiana ciepła i masy
 • Technologie w ochronie środowiska i chemia środowiska
 • Chłodnictwo i klimatyzacja
 • Techniki laserowe w technice i ekologii
 • Nowoczesne kierowanie ludźmi
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

NAUCZYSZ SIĘ: rodzajów narzędzi oraz metod zarządzania znajdujących zastosowanie w nowoczesnych przedsiębiorstwach w obszarze produkcji / koncepcji lean management / zastosowania zintegrowanych systemów informatycznych / realizować projekty w zakresie projektowania inżynierskiego wspieranego komputerowo / stosować narzędzia CAD, CAM / zasad wytwarzania na obrabiarkach CNC.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: jako specjalista w działach produkcyjnych podmiotów gospodarczych i jednostkach organizacyjnych / przemyśle na zinformatyzowanych stanowiskach zarządzania produkcją.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • TPM w podmiotach gospodarczych
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Inżynieria produkcji energii
 • Hydromechanika
 • Projektowanie wybranych elementów konstrukcyjnych
 • Mechatronika w inżynierii produkcji
 • Nowoczesne kierowanie ludźmi
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

NAUCZYSZ SIĘ: zarządzać jakością produkcji i usług w podmiotach gospodarczych / wdrażać normy ISO / wykonywać audyty jakości / ustalać wymagania do uzyskania certyfikatów jakości.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: przedsiębiorstwach produkcyjnousługowych / jednostkach wykonujących audyty jakości.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Narzędzia zarządzania jakością
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Handel elektroniczny i e-biznes
 • Wdrażanie i dokumentowanie systemu zarządzania jakością
 • Audit systemu zarządzania jakością
 • Akredytacja, normalizacja i certyfikacja
 • Controlling i koszty jakości
 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Socjologia organizacji
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Fundamentals of marketing

NAUCZYSZ SIĘ: planować zasoby ludzkie / realizować rekrutację na stanowiska pracy / wykonywać okresową ocenę pracowników / zarządzać kadrą pracowniczą.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: dziale personalnym w podmiotach gospodarczych / podmiotach realizujących rekrutację pracowników do firm / jednostkach dokonujących oceny okresowej pracowników / stanowiskach kierowniczych w podmiotach gospodarczych.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Socjologia organizacji
 • Zarządzanie informacją i komunikacją
 • Handel elektroniczny i e-biznes
 • Koszt pracy i controlling personalny
 • Motywowanie pracowników
 • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Podstawy prawa pracy
 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Fundamentals of marketing

Umiejętności

Absolwent studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zgodnie z zadaną specyfikacją absolwent potrafi przygotować oraz zrealizować projekt usprawnienia organizacji i zarządzania w obszarach produkcji, analizować koszty pracy, zarządzać zasobami ludzkimi, w tym karierą zawodową pracowników, stosować coaching, mentoring, ocenę pracowników oraz dokonać analizy procesu typowego dla zarządzania i inżynierii produkcji, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

Możesz pracować w:

 • podmiotach gospodarczych produkcyjnych i usługowych
 • ośrodkach naukowo-badawczych
 • firmach doradczych.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Filozofia techniki
 • Język obcy
 • Wychowanie fizyczne
 • Inżynieria systemów technicznych
 • Technologie informatyczne w inżynierii produkcji
 • Rozwój innowacyjnego produktu
 • Doradztwo i informacja techniczna
 • Współczesne koncepcje i metody zarządzania produkcją
 • Zarządzanie strategiczne
 • Organizacja systemów produkcyjnych
 • Prognozowanie i symulacje w przedsiębiorstwie
 • Zintegrowane systemy zarządzania
 • Zarządzanie projektem i innowacjami
 • Zarządzanie wiedzą i systemy wspomagania decyzji
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń
 • Zarządzanie środowiskowe

Opłaty za studia

Opłaty za studia (czesne) na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, drugiego stopnia.

Poniżej przedstawiono opłaty w bieżącym roku akademickim. Pełna informacja o opłatach za studia (wszystkie kierunki studiów, wszystkie lata akademickie począwszy od 2019/2020) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w "Menu Przedmiotowym / Opłaty za studia i studia podyplomowe".

Studia niestacjonarne

miesięcznie:
5 rat w semestrze
460 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
390 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.300 zł
 
 
 

e-Learning

miesięcznie:
5 rat w semestrze
440 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
370 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.200 zł
 
 
 

Studia niestacjonarne

miesięcznie:
5 rat w semestrze
500 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
420 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.500 zł
 
 
 

e-Learning

miesięcznie:
5 rat w semestrze
480 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
400 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.400 zł
 
 
 

Nasi studenci mają do dyspozycji szereg stałych zniżek w opłatach za studia. Korzystają też ze stypendiów o charakterze zarówno socjalnym, jak i za wyniki w nauce.
Kliknij niżej i czytaj więcej.

  Zniżki   Stypendia

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

 • 70 zł od absolwentów GSW (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
 • 100 zł od pozostałych osób.

Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz kierunek studiów (i filia jeżeli rekrutacja do filii).

Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

 • Informator na studia
 • Ulotka dotycząca zniżek
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

Ankiety osobowe na studia do pobrania w zakładkach dotyczących zapisów na studia:

  Logotypy GSW do pobrania