O fundacji

O Fundacji FRIA

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Akademickich powstała w 2019 roku z potrzeby prowadzenia wszechstronnych działań wspierających rozwój edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, a także gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, kapitału społecznego i społeczeństwa uczącego się. 

Cele Fundacji
 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce i zarządzaniu wiedzą.
 2. Działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego.
 3. Wspieranie, udzielanie pomocy intelektualnej, organizacyjnej, rzeczowej i finansowej polskim naukowcom oraz instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego.
 4. Promowanie działalności osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność naukową, naukowo-techniczną, gospodarczą, oświatową, kulturalną, sportową oraz w zakresie zarządzania wiedzą.
 5. Wspieranie integracji polskich środowisk akademickich, gospodarczych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wspierania działalności badawczo-rozwojowej i popularyzatorskiej.
 6. Propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą.
 7. Inspirowanie i wspieranie procesów wdrożeniowych dotyczących europejskich i polskich ram kwalifikacyjnych.
 8. Upowszechnianie dostępu młodzieży do nauki.
 9. Upowszechnianie działalności innowacyjnej w gospodarce i zarządzaniu.
 10. Wspieranie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki.
 11. Upowszechnianie i promowanie osiągnięć naukowych polskich uczonych i studentów.
 12. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy i realizacji celów fundacji, a także na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
 13. Stymulowanie inicjatyw społecznych w środowisku lokalnym służących wspieraniu edukacji.
 14. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
 15. Rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych z edukacją, samorozwojem i kreowaniem społeczeństwa samouczącego się.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • wspieranie finansowe i naukowe badań naukowych; 
 • wspieranie finansowe publikacji prac naukowych; 
 • opracowywanie i wdrażanie innowacji w gospodarce i zarządzaniu; 
 • tworzenie i prowadzenie szkół wyższych, szkół i placówek oświatowych; 
 • fundowanie stypendiów naukowych dla studentów, młodzieży szkolnej i pracowników naukowo-dydaktycznych; 
 • fundowanie i współfinansowanie udziału pracowników nauki w konferencjach naukowych; 
 • organizowanie spotkań środowiska naukowego służących wymianie doświadczeń i osiągnięć naukowych;
 • propagowanie i upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych; 
 • podejmowanie działań na rzecz upowszechniania dorobku naukowego pracowników i studentów; 
 • prowadzenie własnych badań naukowych w obszarze oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego;
 • prowadzenie szkoleń i działalności eksperckiej;
 • współpracę ze środowiskami nauki, oświaty, techniki i kultury oraz instytucjami gospodarczymi i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą;
 • współpracę z lokalnymi instytucjami samorządowymi (starostwa, gminy, powiaty) w celu wspierania edukacji; 
 • organizowanie seminariów, konferencji, wydawanie publikacji  oraz podejmowanie innych inicjatyw na rzecz wspierania edukacji; 
 • tworzenie platform umożliwiających kontakty środowiska nauki ze sferą biznesu, w celu zarówno wykorzystania zdobyczy nauki w biznesie, jak i zdobycia wsparcia biznesu dla rozwoju nauki.
Dane Fundacji

Nr KRS: 0000782308

NIP: 5833351536

REGON: 383135000

Organ nadzoru: Minister Edukacji i Nauki

Do pobrania